Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie informuje, iż od 1 lutego 2020 realizuje program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej.

Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie pozyskał środki na realizację tego zadania dla 8 osób (5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).


W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U.2019r. poz. 1507 ze zm.)

 

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

 

Usługę asystenta mogą wykonywać:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Jaki jest zakres obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej?

 

Do jej/jego zadań należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, instytucji i innych miejsc wskazanych przez uczestnika programu, a także pomoc w zakupach i w załatwianiu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 do 22.00. W uzasadnionych przypadkach godziny usług będą mogły zostać zmienione.

 

Ile kosztuje usługa?

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie bezpłatne (limit godzin usług asystenta wynosi 30 godz. miesięcznie). Koszty realizacji usług asystenta (m.in. wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) będą pokrywane ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Co należy zrobić, aby zacząć korzystać z usługi asystenta osobistego?

 

Osoba niepełnosprawna musi złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Średnia 12a "Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Na jej podstawie może być przyznana usługa asystenta.

Karta powinna zawierać informacje o uczestniku programu:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres zamieszkania,

- dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu,

- informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Karta powinna być aktualizowana za każdym razem, kiedy dochodzi do zmian w zawartych w niej danych. Kolejne zgłoszenia mogą być przyjmowane na piśmie, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

 

Kto dokonuje wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta osobistego dla danej osoby niepełnosprawnej?

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie umożliwi osobie niepełnosprawnej samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.Osoby zainteresowane lub ich opiekunów prosimy się o kontakt osobisty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12a, pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 10.00 tel. 59 83 42 409

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS