Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

 

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia oraz nienależnie pobranego dodatku węglowego). Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

UWAGA

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego dodatek przyznawany będzie temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą czyli np. kotłownię  zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku , musisz załączyć oświadczenie własciciela  lub zarządcy budynku  o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynku.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, w biurach numer 2,3,4, codziennie od 8:00 do 10:00

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:

  • 59 83 42 409

 

UWAGA! Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS