Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia spraw dot. dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie na podstawie art. 25 ust. 2, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, złożonych od dnia 22 września 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym Gminie Człuchów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków finansowych.

Gmina Miejska Człuchów złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w wyznaczonym terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS