Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Poszukujemy osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie

przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi:

pracownik socjalny - 1 etat

w Dziale Pomocy Społecznej

I. Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej).
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, między innymi:
 1. ustawa o pomocy społecznej,
 2. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (projekt socjalny, indywidualny plan wyjścia z bezdomności, kontrakt socjalny).
 5. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem.
 6. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
 7. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność.
 8. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).

III. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny.
 2. Aktualne CV (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym kserokopie świadectw, dyplomów ukończenia studiów, itp.).
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy, itp.).
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania).
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania).

IV. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie lub przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta – pracownik socjalny”.

Termin przyjmowania ofert – do 30.09.2022 r. do godziny 10.00

Kandydaci spełniający ww. wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane. Złożonych ofert nie zwracamy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

V. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie.
 2. Czas pracy – w godzinach pracy ośrodka.
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa oraz w terenie (przeprowadzanie wywiadów środowiskowych).
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze (tj. maj 2022) wyniósł powyżej 6%.

 

Załączniki

 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS