Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych - nabór stały

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZŁUCHOWIE

 

Ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

 

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie jest pozbawiona praw publicznych,

3) nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej,

4) daje gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora.

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba:

- która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,

- wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

- wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

- wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie
z obowiązków opiekuna.

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora:

 • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi.
 • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą
  i interes społeczny.
 • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego
  we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku.
 • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
 • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem.
  Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

          Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony.
Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zmianami ).

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie o:

1) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych,

4) oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej,

5) oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne,

6) oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi,

7) oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymywania się od przebywania
w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się
z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymagadnych dokumentów w kopercie z dopiskiem ,, Kandytat na opiekuna prawnego/kuratora'' osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (p. I pokój 18), pocztą elektroniczną na adres tutejszego Ośrodka
w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Człuchowie ul. Szkolna 3 77 – 300 Człuchów.

 

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS