Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

NABÓR NA STANOWISKO : OPIEKUNKA SPECJALISTYCZNA

.

 

 

I. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

II. OKREŚLENIE STANOWISKA
Opiekunka specjalistyczna t.j.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od I do XII 2020r.

IV. WYMIAR CZASU PRACY
Etat.

V.OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANIA CZYNNOŚCI:
zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 oraz Dz. U. 2006r. Nr 134 poz. 943} w szczególności:
1. uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
2. pielęgnacja jako wsparcie procesu leczenia.
3rehabilitacja fizyczna i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2019 poz. 1373 ze zm.)

  1. KWALIFIKACJEOSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
    (zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:
a) szpitalu psychiatrycznym
b) jednostce organizacji pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami
rozwoju lub upośledzeniem umysłowym.
d) ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym
e) zakładzie rehabilitacji
f) innej jednostce niż wymieniona wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
a) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
b) kształtowanie nawyków celowej aktywności,
c) prowadzenie treningów zachowań społecznych,

VII. WYMAGANE DOKUMENTY

1) życiorys
2) dokumenty potwierdzające wykształcenie
3) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
4) udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego
rozporządzenia
5) posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw
publicznych
7) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
8) dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim oraz podpisane przez osobę
upoważnioną

VIII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A 77-300 Człuchów w dniach poniedziałek piątek od 7:00 do 14:00 z dopiskiem " Dotyczy naboru na stanowisko opiekunki specjalistycznej w terminie do 31.03.2020r. do godz. 12:00.
 

Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Człuchowie.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS