Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Ochrona danych osobowych RODO

25 maja 2018 r.  we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). Poniżej przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Człuchowie ul. Średnia 12A

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie  ul. Średnia 12A,  adres e-mail: mops_czluchow1@wp.pl, tel. 59 83 42 409

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Jacek Janusz tel. 605 966 439 email: jacek.janusz@wp.pl  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie  może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, 
w celu:

  • prowadzenia postępowania w sprawie przyznania lub odmowy świadczeń  przewidzianych  w realizowanych ustawach: świadczeń z pomocy społecznej,  świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów;
  • prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;
  • prowadzenia postępowania dotyczącego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
  • realizacji zadań statutowych, obowiązku sprawozdawczego, archiwizacją dokumentów;
  • prowadzenia rekrutacji pracowników w MOPS;
  • realizacją umów.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych,  
w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. W związku z przetwarzaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie
ul. Średnia 12A, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych;

- sprostowania danych;

- ograniczenia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

- prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Człuchowie ul. Średnia 12A Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
z Administratorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A – Dyrektorem Ewą Osinską lub Jackiem Janusz tel. 605 966 439 jacek.janusz@wp.pl

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS