Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

OFERTA PRACY - Inspektor w Dziale Finansowo - Kadrowym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor w Dziale Finansowo - Kadrowym

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A                   

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko:Inspektor w Dziale Finansowo - Kadrowym – 0,5 wymiaru czasu pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 5. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej3-letnią praktykę w księgowości;
  2. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  3. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 6. co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywał/ła przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 7. wykształcenie wyższe;
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. znajomość przepisów w zakresie ustaw o samorządzie gminnym, pracowników samorządowych, finansach publicznych i rachunkowości.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

  1. doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości;
  2. znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych;
  3. umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów finansowych;
  4. znajomość stosownych przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, ustawy
   o finansach publicznych, aktów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych, itp.;
  5. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
  6. znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;
  7. umiejętność pracy w zespole.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  2. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Ośrodka,
  3. uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką i wyjaśniania różnic,
  4. sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
  5. dokonywanie dyspozycji finansowych,
  6. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań;
  7. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych;
  8. inne określone w zakresie obowiązków.

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w 0,5wymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2021 r. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze do 4 godzin dziennie. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników. Główna część pracy wykonywana jest w siedzibie MOPS, w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem MOPS w Człuchowie. Okazjonalnie wyjazdy służbowe związane są przede wszystkim z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe a także realizacją wykonywanych zadań. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputery stacjonarne, monitory ekranowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki itp. Stanowisko znajduje się na I piętrze. Korytarze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności, o treści jak w pkt III.2.,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 8. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Finansowo - Kadrowym"w terminie do 22 lutego 2021 r., do godziny 1200.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r.Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

 

Człuchów, dnia 11 lutego 2021 r.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS