Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

OFERTA PRACY - Inspektor w Dziale Świadczeń rodzinnych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych


 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A                   

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 5. wykształcenie wyższe
 6.  minimum dwuletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. znajomość przepisów w zakresie ustaw o: świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 9. znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych ze szczególną znajomością ww. ustaw i rozporządzeń w sprawie trybu postępowaniao ww.świadczenia;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

  1. doświadczenie zawodowe przy obsłudze świadczeń rodzinnych, wychowawczych i fundusz alimentacyjnego;
  2. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
  3. znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;
  4. umiejętność pracy w zespole;
  5. bardzo dobra znajomość obsługi programów MS Office (Excel, Word), umiejętnośćobsługi poczty e-mail oraz obsługi urządzeń biurowych;
  6. umiejętność interpretacji przepisów prawa;
  7. umiejętność formułowania decyzji oraz innych pism administracyjnych;
  8. umiejętność analitycznego myślenia;
  9. umiejętność rozwiązywania problemów;
  10. umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole;
  11. umiejętność planowania pracy;
  12. gotowość do podnoszenia kwalifikacji;

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. udzielanie informacji dotyczących warunków nabywania prawa do świadczeńrodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry start” oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń;

2. przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich zgodności pod względem merytorycznym i formalnym;

3. rozpatrywanie wniosków, prowadzenie postępowań administracyjnych, prowadzenie rejestru i ewidencji złożonych wniosków;

4. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego;

5. sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń;

6. prowadzenie korespondencji w prowadzonych sprawach;

7. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

8. przygotowywanie analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;

9. prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie powierzonych spraw zgodnie z przepisami prawa;

10. gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych spraw;

11. stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez bieżące zapoznawanie się z przepisami;

12. praca w systemach komputerowych obsługujących świadczenia rodzinne, wychowawcze i funduszu alimentacyjnego;

13. prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych;

14. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;

15. współpraca z komornikiem sądowym;

16. współpraca z Urzędem Pracy w zakresie sporządzania wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

17. przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;

18. prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych względem państwa i gminy;

19. udział w szkoleniach w celu podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w pełnymwymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2021 r. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze ponad 4 godzin dziennie. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników. Główna część pracy wykonywana jest w siedzibie MOPS, w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem MOPS w Człuchowie. Okazjonalnie wyjazdy służbowe związane są przede wszystkim z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe a także realizacją wykonywanych zadań. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputery stacjonarne, monitory ekranowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki itp. Stanowisko znajduje się na parterzebudynku. Korytarze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności, o treści jak w pkt III.2.,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 8. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych" terminie do 22 lutego 2021 r., do godziny 1200.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r.Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

Człuchów, dnia 11 lutego 2021 r.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS