Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

OFERTA PRACY - REFERENT W DZIALE FINANSOWO KADROWYM

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Finansowo - Kadrowym

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A                   

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko:  Referent w Dziale Finansowo - Kadrowym – pełny wymiaru czasu pracy

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne;
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość przepisów w zakresie ustaw o samorządzie gminnym, pracowników samorządowych, finansach publicznych i rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej,  przepisów ZUS i instrukcji kancelaryjnej.
 8. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości;
  2. znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych;
  3. umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku;
  4. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
  5. znajomość zasad ochrony danych osobowych,
  6. umiejętność pracy w Excelu.
 9. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw płacowych pracowników Ośrodka,
  2. współpraca z ZUS, US PFRON i instytucjami ubezpieczeniowymi,
  3. prowadzenie ubezpieczeń ZUS podopiecznych i pracowników,
  4. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie środków trwałych oraz wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  5. prowadzenie ewidencji księgowej  MOPS
  6. zapewnienie ochrony mienia (ubezpieczenia),
  7. uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką i wyjaśniania różnic,
  8. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  9. prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rozliczanie inwentaryzacji,
  10. prowadzenie ewidencji, aktualizacji wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  11. stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, przygotowanie przetargów     i sporządzanie umów,
  12. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych
 10. Warunki pracy

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy
1 maja 2021 r. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze powyżej
4 godzin dziennie. Praca posiada charakter administracyjno-biurowy i zaliczana jest do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Pracownicy nie są narażeni na występowanie uciążliwych i szkodliwych czynników. Główna część pracy wykonywana jest w siedzibie MOPS, w godzinach uzgodnionych z Dyrektorem MOPS w Człuchowie              Okazjonalnie wyjazdy służbowe związane są przede wszystkim
z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursach podwyższających kwalifikacje zawodowe a także realizacją wykonywanych zadań. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy – komputery stacjonarne, monitory ekranowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki itp. Stanowisko znajduje się na I piętrze. Korytarze nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności, o treści jak w pkt III.2.,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2 i 3 do ogłoszenia,
 8. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VIII. Informacje dodatkowe:

1 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Finansowo - Kadrowym w terminie do 14 kwietnia 2021 r., do godziny 1200.

Uwaga!!! Możliwa zmiana adresu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej MOPS Człuchów.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie z dnia 20 sierpnia 2013 r. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru
i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział
w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem
a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

Człuchów, dnia 31 marca 2021 r.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS