Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Finansowo-Kadrowym

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Człuchowie

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: referent w Dziale Finansowo-Kadrowym

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko: referent w Dziale Finansowo-Kadrowym – 1 etat

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 6. co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości;
 7. znajomość przepisów w zakresie ustaw o samorządzie gminnym, pracowników samorządowych, finansach publicznych i rachunkowości;
 8. nieposzlakowana opinia;.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 

  1. znajomość komputerowych programów finansowo – księgowych;
  2. umiejętność sporządzania sprawozdań, opracowań, planów finansowych;
  3. komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, terminowość;
  4. znajomość zasad ochrony danych osobowych, praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym oraz sporządzanie dokumentów księgowych;
  5. umiejętność pracy w zespole.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  2. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Ośrodka,
  3. uzgadnianie ewidencji analitycznej z syntetyką i wyjaśniania różnic,
  4. sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej,
  5. dokonywanie dyspozycji finansowych,
  6. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań;
  7. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych.

 

 

 

 

 

 

 1. Warunki pracy

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin rozpoczęcia pracy -
1 października 2023 r.
Miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie. Czas pracy – w godzinach pracy ośrodka, tj poniedziałek 7.00-15.30, wtorek 7.00-15.00, środa 7.00-15.00, czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.30. Rodzaj pracy – praca biurowa. Praca przy monitorze komputerowym w wymiarze ponad 4 godzin dziennie. Na stanowisku wykorzystywany jest niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy: komputery stacjonarne, monitory ekranowe, drukarki, kserokopiarki, niszczarki itp. Stanowisko znajduje się na I piętrze budynku. W budynku znajduje się winda, wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

 

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzający staż pracy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o niekaralności jak w pkt III.3 ogłoszenia (w załączeniu).
 6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu).
 7. W przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością — kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie był wyższy niż 6%.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3 lub wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, 77-300 Człuchów z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referenta w Dziale Finansowo - Kadrowym" w terminie do 31 sierpnia 2023 r., do godziny 1200.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie. Po upływie terminu do złożenia dokumentów – w BIP oraz stronie internetowej MOPS – zostanie zamieszczona lista kandydatów, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne. Osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie poinformowane o dokładnym terminie selekcji końcowej, na którą składają się: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne sprawdzenie umiejętności.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie – na każdym etapie może bez podania przyczyn unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie i mogą być odbierane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

X. Ważne

Składane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem a kopie dokumentów własnoręcznie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub notariusza.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

Ewa Osinska

 

 

Człuchów, dnia 17 sierpnia 2023 r.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS