Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej powiny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawnoći oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne i wymagają wielopłaszczyznowego wsparcia w tym wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania aparatu ruchu, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

W celu oceny stanu ww. dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej  oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lekarz specjalista - zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, powinien uzupełnić Kartę oczeny stanupacjęta wg. zmodyfikowanej skali Barthela. Jeżeli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40  punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafic do takiego pacjenta - członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie prosi osoby zainteresowane o zgłoszanie się do tut. Ośrodka do pracowników socjalnych w terminie od 12.04.2019r. do 19.04.2019r w godzinach od 8:00 do 10:00 lub telefonicznie pod numer 598342409

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS