Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Protokół z czynności do zapytania ofertowego.

Autor:Artur Meyer

Protokół z czynności do zapytania ofertowego

 

 

 1. Kierownik Jednostki odpowiedzialny za realizację zamówienia:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Osinska

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia działań animacyjnych i socjoterapeutycznych w ramach pracy podwórkowej dla 10 dzieci i młodzieży, uczestników placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców - 3 godziny przez 8 dni w miesiącu od maja 2022 r.  do września 2022 r., realizowane w ramach projektu  pn. „Utworzenie Centrum Rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 1. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia (bez podatku od towarów i usług):
 1. Usługa świadczona przez jednego wychowawcę: 9600,00, słownie: Dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100
 2. Usługa świadczona przez dwóch wychowawców: 19200,00, słownie: Dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100
 1. Kryterium wyboru oferty stanowi:  w 100 pkt. cena
  5. Zamówienie było poprzedzone/nie było poprzedzone*  zapytaniem wysłanym do potencjalnych Wykonawców: (*niepotrzebne skreślić)

Uwaga: nazwy wykonawców powyżej należy wpisać w przypadku gdy wysyłano zapytanie do wykonawców.

 1. Zamówienie było /nie było* zamieszczone na platformie zakupowej.
  (*niepotrzebne skreślić)
 2. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20.05.2022 r.  zostały złożone następujące oferty:
 1. Dla usługi świadczonej przez jednego wychowawcę

 

 

 

 

 

 

Kryterium

Kryterium (cena)

Oferta nr/Nazwa Wykonawcy

Zaoferowana cena (koszt)

Wartość zamówienia

Wartość szacunkowa

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego LINGUA

90,00 zł

10 800,00 zł

 9 600,00 zł

Katarzyna Żmienko

80,00 zł

9 600,00 zł

    9 600,00 zł

Katarzyna Wylot

80,00 zł

9 600,00 zł

    9 600,00 zł

Garncarstwo Artystyczne Arkadiusz Arkusiński

100,00 zł

12 000,00 zł

    9 600,00 zł

 

 1. Dla usługi  świadczonej  przez dwóch wychowawców: Brak ofert

8. Oferty złożone po terminie: Brak

9. Uzasadnienie:
Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie w Zapytaniu Ofertowym do Zamawiającego wpłynęły ww. oferty. W wyniku analizy zostały wybrane dwie oferty spełniające kryterium cenowe. Załączniki:

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

SPORZĄDZIŁ: Stelmach Krystyna

 •  

 •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS