Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

MIEJSKI OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ W CZŁUCHOWIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 DO 15 WRZEŚNIA 2020 BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIU SZKOLNEGO.

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz. 1327):

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel   w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2)wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Kryterium uprawniające do korzystania ze stypendium szkoleniowego wynosi 528,00 na osobę w rodzinie.

Druk wniosku do pobrania z załącznika.

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW W TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2020r. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ 8:00 - 10:00

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS