Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

 

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – tekst jednolity (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.):

 

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Prawo do stypendium szkolnego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie w rodzinie w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł

Wnioski o stypendium szkolne będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej  od 1. 09.2021r. do 15.09.2021r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Szkolna 3 pokój nr 5 w godzinach od 8:00 do 10:00

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS