Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw informujemy, ze od 03 października do 30 listopada 2022r.
 
Wnioski o dopłatę można składać:
 
- osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie przy ul. Szkolnej 3 w biurach numer 2,3,4  od poniedziałku do piątku w godz.   8.00 – 10.00
lub
- przez platformę e-PUAP – w tym przypadku wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.
 
Komu przysługuje dofinansowanie?
 
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które używają do ogrzewania:   
 
1) kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, trzonu kuchennego, pieca kuchni albo pieca kaflowego na paliwo stałe, zasilanego drewnem kawałkowym,
2) kotła na paliwo stałe zasilanego pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,
3) kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG,
4) kotła olejowego
 
WAŻNE! Warunkiem otrzymania dofinansowania do ogrzewania jest zgłoszenie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r. Albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB
                                                                                          
Dla osób ubiegających się o dodatek nie obowiązuje kryterium dochodowe, to znaczy, że otrzymują je wszyscy uprawnieni bez względu na ich sytuację majątkową.
 
Ile wynosi dofinansowanie pelletu, gazu LPG, drewna, oleju opałowego?
 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:                
 
1) 3000zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
2) 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
3) 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
4) 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS