Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i wydawanie obiadów dwudaniowych Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie

        ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

Nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia ofert na: Przygotowywanie i wydawanie obiadów dwudaniowych  Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie  "

 

II. Szczegółowy opis zamówienia:

  1. Przygotowanie i wydawanie obiadów dwudaniowych  Klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  dla osób /klientów MOPS/ , które otrzymają decyzję administracyjną przyznającą pomoc w formie  obiadów  wydaną  przez MOPS  w Człuchowie,  dla których stosuje się wymagania co do różnorodności podawanych posiłków określone  odpowiednio:

 -  pierwszego dania:  zupa+ chleb  (nie mniej niż 500 ml) lub  zamiennie zupa bez ograniczeń.

 -  drugiego dania:  na które składają się m.in.:

  - ziemniaki, lub zamiennie kasza, ryż, kluski, makaron, łazanki  (nie mniej niż 300g.)   

  - mięso lub zamiennie ryby (zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet)  kiełbasa,  drób  (nie mniej niż        

     120g.)

  - dodatki - zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp.  (nie mniej niż 120g.)

   - kompot,  napój  (nie mniej niż 250 ml )

Nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree) oraz  gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp.).

 

w ilości  za cały rok   do  9.200  obiadów.

 

 /Ilość obiadów określana będzie przez Zamawiającego na bieżąco, a ich realizacja  będzie obowiązywała od  dnia następnego po dostarczeniu informacji o liczbie osób,  którym przyznano obiady./      

                                                                                                                          

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnej ilości wydawanych obiadów  w zależności od potrzeb wynikających z ilości wydanych decyzji administracyjnych.

 

-  Termin realizacji zamówienia:      od dnia następnego po podpisaniu umowy    do    31-12-2022 r.

-  Miejsce realizacji zamówienia:      miasto Człuchów

-  Załączniki - Proszę podać dwutygodniowy jadłospis (wraz z podaną gramaturą poszczególnych    

                            składników w daniu) .

III. Miejsce i termin złożenia oferty   Siedziba MOPS   77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3,  

             do  dnia  10-01-2022r. do godz. 09:00 lub pocztą email na adres: mops_czluchow1@wp.pl lub na skrzynkę ePUAP.

IV. Termin otwarcia ofert      10-01-2022      godz. 9:10

V. Warunki płatności        przelew  -  14 dni od wystawienia faktury

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Maria Kozłowska tel. 59 83 44 321 lub email:          

                                                                                                                                        kozlowska.maria.dfk@wp.pl

VII. Sposób przygotowania oferty:  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

VIII.  Kryteria  oceny ofert: Cena - 50%  (najniższa cena-  50 pkt.)

         Jadłospis - 50% (w tym: urozmaicenie, powtarzalność potraw, jakość produktów- łącznie 40 pkt.;     gramatura- 10 pkt.)

 

Sposób obliczenia kryterium cena: 

 

Punkty za elementy kryterium cena 0 do 50 pkt. Maksymalną ilość punktów przyznaje się dla ceny najniższej i przedstawia do wzoru:

 

                                     cena najniższa

Cena badana = (  ---------------------  x 50% ) x 100

                                       cena badana

                  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium cena ogółem 50.

 

Sposób obliczenia kryterium urozmaicenie , powtarzalność potraw, jakość produktów:

 

Punkty za elementy kryterium: urozmaicenie potraw, niska powtarzalność potraw, wysoka jakość produktów zostaną przyznane przez członków komisji przetargowej w wyniku analizy załączonego do oferty jadłospisu   14-dniowego.  Każdy z członków komisji przyznaje od 0 do 8 pkt. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumuje się i przedstawia do wzoru:

 

Pozycja  badana = Ogólna ilość punktów przyznana ofercie.

 

                                          

Komisja będzie brała pod uwagę:

- urozmaicenie  jadłospisu

- udział produktów wysokiej jakości nieprzetworzonych takich jak: mięso, ryby, warzywa

- używanie naturalnych przypraw

- niska powtarzalność potraw

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium urozmaicenie i powtarzalność ogółem 40.

 

 

Sposób obliczenia kryterium gramatura: 

 

Punkty za elementy kryterium gramatura zostaną przyznane przez członków komisji przetargowej

w wyniku analizy załączonego  do oferty jadłospisu 14-dniowego. Każdy z członków komisji przyznaje

 od 0 do 2 pkt. Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumuje się i przedstawia do wzoru:

 

                                            

Pozycja  badana = Ogólna ilość punktów przyznana ofercie.

                                         

 

Komisja będzie brała pod uwagę:

- gramaturę gotowej potrawy

- stosunek gramatury poszczególnych składowych II dania tj.

- ziemniaki, lub zamiennie kasza, ryż, kluski, makaron, łazanki 

- mięso lub zamiennie ryby, kiełbasa, drób 

- dodatki - zestaw surówek, warzywa gotowane, sałatki itp.

- kompot,  napój 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium gramatura ogółem 10.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ilością punktów (w skali 100 punktowej)  za wszystkie kryteria.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania ogółem 100.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS