Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi

I. ZAMAWIAJACY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci

z zaburzeniami psychicznymi:

- zajęcia logopedyczne dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 5 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów,

- zajęcia z pedagogiem dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 5 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów .

- zajęcia z fizjoterapeutą/ rehabilitantem dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 10 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów,

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.04.2021 do 31 grudnia 2021

VI. Kryterium wyboru ofert :

- cena brutto jednej godziny ( 60 min) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla

dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 100%.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku stawki powyżej  80 zł/1 h  wymagają dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

 

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

Zakres usług, w szczególności:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego  (Dz. U. Nr 111 poz 535 z póź zm) - zgodnie z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

Logopeda - diagnoza stanu rozwoju mowy i terapia zaburzeń komunikacji

Pedagog - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (w zakresie sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej)

Fizjoterapeuta - rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pedagoga, logopedy, specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

1/szpitalu psychiatrycznym

2/jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3/placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

4/ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

5/zakładzie rehabilitacji

6/innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a/ życiorys (CV),

b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d/ udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego

rozporządzenia,

e/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

publicznych,

g/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

h/  dotyczy tylko pedagoga - posiadanie udokumentowanego przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

- kształtowania nawyków celowej aktywności

-  prowadzenia treningów zachowań społecznych.

2) Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r.”

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszych -ej ofert-y zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem/wykonawcą

-umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres mops_czluchow1.wp.pl,

lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12a, pok. nr 7 (sekretariat)

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 24.03.2021r.

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Agnieszka Malicka  

tel. administracja - 604 195 048

 

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej mailowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie

żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS