Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

I.  ZAMAWIAJACY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla    dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi.
 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi.

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci

z zaburzeniami psychicznymi:

- zajęcia z psychologiem dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 20 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów

- zajęcia logopedyczne dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 9 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów,

 

- zajęcia z pedagogiem dla dziecka z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych w wymiarze do 18 godzin miesięcznie w miejscu zamieszkania, tj. na terenie Miasta Człuchów .

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 grudnia 2019r.

 

VI. Kryterium wyboru ofert :

- cena brutto jednej godziny ( 60 min) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla

dzieci z zaburzeniami psychicznymi – 100%.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005r. Nr 189 poz. 1598
z późn. zm.) w szczególności:

1. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2019, poz. 1373 ze zm./,

2.współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług,

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 2018, poz. 1878 ze zm.

 

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE (zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych):

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

1/szpitalu psychiatrycznym

2/jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3/placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

4/ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym

5/zakładzie rehabilitacji

6/innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a/ życiorys (CV),

b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d/ udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 wyżej wymienionego

rozporządzenia,

e/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

f/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

publicznych,

g/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2) Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019r.”

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem.

-umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług

 

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, mailowo na adres mops_czluchow1.wp.pl,

lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12a, pok. nr 7 (sekretariat)

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 29 listopada 2019r. do godz. 14.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Ewa Osinska – Dyrektor MOPS

tel. 59 83 42 409 wew. 40

 

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej mailowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie

żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS