Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zapytanie ofertowe na realizację świadczeń niepieniężnych w postaci produktów żywnościowych przyznawanych przez MOPS w Człuchowie decyzją administracyjną klientom MOPS, oraz zakupu produktów żywnościowych na potrzeby ogólnej działalności MOPS w Człuchowie.

        ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający:         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3

Nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia ofert na:                                                                                         Realizację świadczeń niepieniężnych w postaci produktów żywnościowych  przyznawanych przez MOPS w Człuchowie decyzją administracyjną klientom MOPS, oraz zakupu produktów żywnościowych na potrzeby ogólnej działalności MOPS w Człuchowie. 

II. Szczegółowy opis zamówienia:

    1)   Wydawanie produktów  żywnościowych  i  artykułów chemicznych klientom MOPS   w  Człuchowie    na       

      podstawie zleceń wystawianych przez MOPS, w sklepie …/ach  Wykonawcy  przy ul. ……..................…..     

      w  godzinach otwarcia Wykonawcy,

      przy czym: 

a) realizacja świadczeń niepieniężnych przez wydawanie produktów żywnościowych i chemii 

    gospodarczej nastąpi po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną zlecenia zawierającego:

 

-  pieczątkę nagłówkową MOPS w Człuchowie i datę wydania zlecenia,

 

-  imienia i nazwiska odbiorcy,

 

-  numeru  kolejnego (zgodny z prowadzonym „rejestrem wydanych zleceń” przez MOPS )

 

-  rodzaju (formę) przyznanej pomocy oraz okres, za który pomoc jest przyznana,

 

-  oraz potwierdzonego przez pracownika socjalnego pieczątką imienną i podpisem.

 

2)  Wartość nominalna zlecenia jest uzależniona od wysokości i formy przyznanej pomocy

       (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

 

3)  Realizacja zlecenia ma odbywać się   do wyczerpania jego wartości nominalnej przez okaziciela Zlecenia,   

       nie później niż do dnia 31.12.2022 r.

 

-  Termin realizacji zamówienia      od dnia następnego po zawarciu umowy     do    31-12-2022 r.

-  Załączniki -  Oferta Wykonawcy

-  Okres gwarancji      nie dotyczy

III. Miejsce i termin złożenia oferty   Siedziba MOPS   77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3,  pokój nr 18                                                                    do  dnia  11-01-2022r. do godz. 09:00   lub pocztą email na adres: mops_czluchow1@wp.pl lub na skrzynkę ePUAP.

IV. Termin otwarcia ofert      11-01-2022      godz. 09:10

V. Warunki płatności        przelew  -  14 dni od wystawienia faktury

VI. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:   Maria Kozłowska tel. 59 83 44 321 lub email:          

                                                                                                        maria.kozlowska.dfk@wp.pl

VII. . Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS