Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI OPIEKUNA W NOCLEGOWNI

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA REALIZACJĘ USŁUGI OPIEKUNA W NOCLEGOWNI                       

 

 

I. ZAMAWIAJACY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Człuchowie.

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych w Człuchowie.

Liczba osób - 4.

 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

 

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna osób bezdomnych w okresach:

sezon letni  tj. od 01 kwietnia  do  30 września w godzinach od 19.00 - 07:00 rano

sezon zimowy  tj. od 01 października  do  31 marca w godzinach od 20.00 - 08:00 rano

Praca w ramach umowy-zlecenia przez 7 dni w tygodniu (wg wcześniej ustalonego grafiku)

max 120 godzin miesięcznie.

 

 

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31 grudnia 2022r.

 

VI. Kryterium wyboru ofert :

 

- cena brutto jednej godziny (60 minut) wynosi minimalne wynagrodzenie dla umów-zleceń podane          w rozporządzeniu rady ministrów z dnia 14 września 2021 r. ( Dz.U. z dnia 15 września 2021 r. Poz. 1690)            na rok 2022 kwota wynosi 19,70 złotych.

 

 

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Noclegowni w obiekcie położonym przy ul. Średniej 14 w Człuchowie oraz bezpieczeństwem mieszkających w niej osób.

2.  przyjmowanie osób bezdomnych do Noclegowni

- opieka nad osobami przyjętymi do Noclegowni

- zapewnienie przestrzegania regulaminu Noclegowni.

3. prowadzenie ewidencji liczby przepracowanych godzin

4. stosowanie się do ogólnych wskazówek wydawanych przez Zleceniodawcę, jak również przestrzeganie przepisów porządkowych, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

 

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUNA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI

 

Do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w noclegowni

1. osoby które posiadają:

- wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie                  w pracy z osobami bezdomnymi, ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

lub:

- wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe, ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

   załącznikami tj.:

            a/ życiorys (CV),

            b/ dokument potwierdzający wykształcenie,

            c/ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

            d/ udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z osobami                            bezdomnymi

            e/ udokumentowane szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

            f/ posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

            g/oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw

           publicznych,

            h/ klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

2) Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4) W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi opiekuna w Noclegowni 2022"

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym

oferentem, umowa będzie podpisana z chwilą otrzymania środków finansowych na realizację w/w usług.

 

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, emailowo na adres mops_czluchow1.wp.pl,

lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, pok. nr 18  

    (sekretariat)

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 11-01-2022r. do godz. 09.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Artur Meyer tel. 59 83 42 409 wew. 26

 

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej emailowo Ośrodek Pomocy Społecznej będzie

żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

 

 

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS