Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W CZŁUCHOWIE

I. ZAMAWIAJACY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Człuchowie

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Człuchowie, ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów.

Liczba osób - 4.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Usługi

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w okresach:

 - od 08 stycznia 2024 do 21 czerwca 2024 w godzinach od 15:15 do 18:15

 - od 1 września 2023 do 31 grudnia 2023 w godzinach od 15:15 do 18:15

Praca w ramach umowy zlecenia przez 5 dni w tygodniu, maksymalnie 3 godzinny dziennie dla maksymalnie 2 wychowawców.

Maksymalna ilość godzin do wykorzystania w roku 2024 to 1224 dla 4 wychowawców.

Ilość świadczonych usług uzależniona będzie od ilości dzieci w Placówce.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 08 stycznia 2024 do 21 czerwca 2024, oraz od 1 września 2024 do 31 grudnia 2024r.

VI. Kryterium wyboru ofert :

 1. Spełnianie kryterium dotyczące posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego
 2. Oferowana cena brutto jednej godziny (60 minut)

Uwaga: minimalne wynagrodzenie dla umów zlecenia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2023 r. (Dz.U. 2023, poz. 1893) w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej             w 2024 r. wynosi 27,70 złotych od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i od 01 lipca do 31 grudnia 2024 roku 28,10 złotych.

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

 1. Opieka nad dziećmi przebywającymi w Placówce Wsparcia Dziennego.
 2. Pomoc w odrabianiu lekcji i nauce.
 3. Organizacja zajęć w tym przygotowywanie Sali i dbanie o czystość i porządek Sali.
 4. Organizacja pracy świetlicy.
 5. Współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.
 6. Prowadzenie dokumentacji świetlicy i podopiecznych, w tym okresowe badanie postępów podopiecznych.
 7. Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Placówki wsparcia Dziennego.
 8. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 9. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w ramach dotyczących uczestników znajdujących się w Placówce oraz ich rodzin.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Placówki.

VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO:

Wymagania niezbędne

 1. Kandydat/ka posiada:
 1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą lub

- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub

- kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

 1. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 1. Kandydat/ka nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
 2. Kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 3. Kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe

 1. Odpowiedzialność.
 2. Samodzielność.
 3. Kreatywność.
 4. Komunikatywność.
 5. Znajomość obsługi komputera.
 6. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi

załącznikami tj.:

a) życiorys (CV),

b) dokument potwierdzający wykształcenie,

c) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

d) udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie w bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą,

e) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

f) posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

h) oświadczenie o że kandydat/ka nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

             i) oświadczenie kandydata/ki, że nie była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ani nie jest zawieszona ani ograniczona,

             j) oświadczenie, że kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki był w stosunku do kandydata/ki wynika z tytułu egzekucyjnego, w przypadku, gdy nie ma osób zobowiązanych do alimentacji – oświadczenie, że nie został nałożony obowiązek alimentacyjny.

            k) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wg załącznika nr 2 do ogłoszenia.

2. Oferta ma być złożona na całość zamówienia wyszczególnionego w pkt. IV niniejszego

zapytania ofertowego.

 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę

upoważnioną.

4. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą - na kopercie należy

umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na wykonywanie usługi Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w roku 2024”.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

-niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy,

-otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego,

-po wybraniu najkorzystniejszych ofert zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1) Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, przesłać na adres email: sekretariat@mopsczluchow.org.pl, lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Szkolna 3, pok. nr 18 (sekretariat)

2) Ofertę złożyć należy do dnia: 28-12-2023r. do godz. 09.00

3) Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Danuta Czajkowska, tel. 59 83 42 409.

 

W przypadku wybrania oferty zgłoszonej drogą elektroniczną Ośrodek Pomocy Społecznej będzie żądał dodatkowo złożonej dokumentacji w oryginale.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS