Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SENIORÓW

Autor:Artur Meyer

Celem Centrum Aktywności i Integracji Seniorów jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród seniorów zamieszkujących na terenie miasta Człuchowa.

Do zadań CAIS należą:

- informowanie o działalności Klubów Seniora,

- promowanie działalności Klubów Seniora,

- wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla liderów Klubów Seniora,

- wspieranie aktywności Klubów Seniora poprzez wsparcie finansowe i techniczne organizacji wspólnych imprez i spotkań,

- inicjowanie działań zmierzających do utworzenia wolontariatu seniorów,

- prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy w celu zwiększenia oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów,

- promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych – organizowanie spotkań, warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,

- prowadzenie poradnictwa prawnego dla seniorów,

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla seniorów.

CAIS funkcjonuje codziennie w godzinach pracy MOPS.

Pracą CAIS kieruje koordynator wyznaczony przez Burmistrza Miasta – Pani Ewa Osinska.

Osoby, które chciałyby się włączyć w działalność dla środowiska seniorów, szczególnie w obszarze wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej wśród osób starszych, zachęcamy do nawiązania kontaktu z koordynatorem CAIS – Panią Ewą Osinską.

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS