Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Protokół z czynności do zapytania ofertowego.

Autor:Artur Meyer

Protokół z czynności do zapytania ofertowego

 

 

  1. Kierownik Działu odpowiedzialny za realizację zamówienia:

Danuta Czajkowska –Kierownik Działu Pomocy Społecznej

  1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miejska Człuchów

  1. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia (bez podatku od towarów i usług):

Do  15 120,00 złotych brutto

  1. Kryterium wyboru oferty stanowi:  w 100 pkt. Cena
  2. Zamówienie realizowane na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 Ustawy pzp, w procedurze określonej w załączniku nr 1 do zarządzania Dyrektora MOPS w Człuchowie Nr 011.7.2021 z dnia 29.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w MOPS Człuchów dział III §4 ust. 5 pkt 2
  3. Zamówienie było poprzedzone/nie było poprzedzone*  zapytaniem wysłanym do potencjalnych Wykonawców: (*niepotrzebne skreślić)

- Stowarzyszenie JESIEŃ, 86-100 Koronowo, Nowy Jasiniec 45

- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu JUDYM, 89-200 Szubin, Kołaczkowo

- Brodnickie Centrum Caritas, 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 3

- Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek

- Stowarzyszenie Pro Bono, 80-297 Banino, ul. Orzechowa 15

Uwaga: nazwy wykonawców powyżej należy wpisać w przypadku gdy wysyłano zapytanie do wykonawców.

7.Zamówienie było /nie było* zamieszczone na platformie zakupowej.
(*niepotrzebne skreślić)

8. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.02.2023 r.  zostały złożone następujące oferty:

    1. Kryterium nr 1. Cena bez VAT za 1 osobodzień bez usług opiekuńczych

Oferty

Kryterium (cena)

usługa schronienia dla osób bezdomnych

 

 

Oferta nr/Nazwa Wykonawcy

Zaoferowana cena

Wartość szacunkowa zamówienia netto

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM”, ul. Powstańców Wielkopolskich 35, Kołaczkowo, 89-200 Szubin

48,00 zł

  15 120,00zł

Stowarzyszenie JESIEŃ, 86-010 Koronowo, Nowy Jasiniec 45

65,00 zł

    20 475,00 zł

 

 

9. Oferty złożone po terminie: Brak

10. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: nr 1

10. Uzasadnienie:
Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie w Zapytaniu Ofertowym do Zamawiającego wpłynęły ww. oferty. W wyniku analizy zostały wybrana  oferta nr 1- Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „JUDYM”  spełniające kryterium cenowe.

 

11. Informacja o zabezpieczeniu środków finansowych dla zadania będącego przedmiotem zamówienia Dział 852 Rozdział: 85214,  Paragraf: 3110 została ujęta w planie finansowym na rok 2023.

Nr zarządzenia: MOPS.011.27.2022 z 13.12.2022 r.

 

  •  

  •  

Biuletyn Informacji Publicznej v1.0
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS