Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI SENIORÓW

Centrum Aktywności i Integracji Seniorów

Centrum Aktywności i Integracji Seniorów powstało w związku z realizacją Programu Aktywizacji i Integracji Seniorów Miasta Człuchowa na lata 2015 – 2020,  uchwalonego przez Radę Miejską Człuchowa w dniu 30 grudnia 2014 r.

Celem głównym Programu jest zwiększanie aktywności osób starszych poprzez:

  • Wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do utrzymania
    i zwiększania aktywności osób starszych, w tym promowanie działalności Klubów Seniora.
  • Wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób starszych.
  • Wspieranie działań promujących wolontariat i pomoc sąsiedzką wśród osób starszych.

Realizacja tego zadania polega na wspieraniu liderów środowiska seniorów oraz działalności Klubów Seniora, a także pomocy w tworzeniu nowych Klubów. W tym celu w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Człuchowie utworzone zostało Centrum Aktywności i Integracji Seniorów.

Celem Centrum Aktywności i Integracji Seniorów jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród seniorów zamieszkujących na terenie miasta Człuchowa.

Do zadań CAIS należą:

- informowanie o działalności Klubów Seniora,

- promowanie działalności Klubów Seniora,

- wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla liderów Klubów Seniora,

- wspieranie aktywności Klubów Seniora poprzez wsparcie finansowe i techniczne organizacji wspólnych imprez i spotkań,

- inicjowanie działań zmierzających do utworzenia wolontariatu seniorów,

- prowadzenie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy w celu zwiększenia oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów,

- promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych – organizowanie spotkań, warsztatów z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia,

- prowadzenie poradnictwa prawnego dla seniorów,

- prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla seniorów.

CAIS funkcjonuje codziennie w godzinach pracy MOPS.

Pracą CAIS kieruje koordynator wyznaczony przez Burmistrza Miasta – Pani Ewa Osinska.

Osoby, które chciałyby się włączyć w działalność dla środowiska seniorów, szczególnie w obszarze wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej wśród osób starszych, zachęcamy do nawiązania kontaktu z koordynatorem CAIS – Panią Ewą Osinską.

Pokój nr 11  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Człuchowie ul. Średnia 12A

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS