Czcionka:
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZŁUCHOWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie  zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc  w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

  • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocy dzieciom w nauce,
  • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania                i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii DYREKTORA ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

  1. złożyć wniosek w tej sprawie w MOPS w Człuchowie
  2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MOPS w Człuchowie;
  3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora ośrodka pomocy społecznej;
  4. odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez ośrodek pomocy społecznej;
  5. podpisać umowę która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS